GDPR

Ochrana osobných údajov pri ich spracúvaní
Obchodné meno: AVALAN s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovensko
Miesto podnikania: Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovensko
IČO: 51748045
IČ DPH: SK 2120770630
I. Úvodné ustanovenia
1. Spoločnosť AVALAN s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava,
Slovensko, IČO: 51748045, platca DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 150529/B (ďalej len „Predávajúci" a „Spracovateľ osobných
údajov") vydáva tento dokument na ochranu osobných údajov pri ich pracovaní, je dodávateľom a
zároveň poskytovateľom služieb umiestnených na webovej stránke www.avalan.eu (ďalej len „Webová stránka").
2.Tento dokument slúži na poskytnutie podrobných informácií o spôsobe nakladania s osobnými
údajmi klientov a ďalších dotknutých osôb.
3.Webové stránky je možné navštíviť aj bez uvedenia osobných údajov. Osobné údaje v mene
prevádzkovateľa ukladá a tiež zabezpečuje ich prenos ako sprostredkovateľ - spoločnosť AVALAN s.r.o.
so sídlom Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava. Oddiel:Sro, Vložka
číslo:150529/B
II. Pojmy
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej
osoby (ďalej len „dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné
číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú
špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu
identitu tejto fyzickej osoby
Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov,
napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie
alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo
poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo
likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými
prostriedkami
Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa
určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo
distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe
Prevádzkovateľ je právnická osoba ako subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a
prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania
stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne
kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu
Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt,
ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa
Účel a právny základ spracovania osobných údajov- Právny základ pre spracovanie osobných
údajov je najmä súhlas dotknutej osoby. Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie on-line
nástrojov na www.avalan.eu objednávanie tovaru, objednávanie doplnkových služieb a registráciu na
portáli www.avalan.eu Prevádzkovateľ na základe súhlasu dotknutej osoby a za vyššie uvedeným
účelom je oprávnený osobné údaje uvedené v registračnom formulári spracovávať na vymedzený
účel.
Rozsah spracovávania osobných údajov – osobné údaje sa spracovávajú v rozsahu poskytnutom
dotknutými osobami prostredníctvom registračných a kontaktných formulárov, ktoré dotknuté osoby
dobrovoľne poskytli na zabezpečenie účelu ich zhromažďovania. Ďalej prevádzkovateľ z webovej
stránky www.avalan.eu môže zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto portáli.
Doba uchovávania osobných údajov – prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby na
dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, pre ktorý boli osobné údaje zhromaždené a to je 1 rok od
posledného prihlásenia registrovaného užívateľa, následne anonymizované a ďalej využívané na
štatistické účely a na účtovné a daňové účely.
III. Základné zásady používané pri spracovaní osobných údajov
Osobné údaje musia byť:
a) spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe
(„zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť");
b) získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať
spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo
verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s
článkom 89 ods. 1 nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie účelu");
c) primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa
spracúvajú („minimalizácia údajov");
d) správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa
zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú,
bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť")
e) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to
potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie,
pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého
alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 za predpokladu
prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na
ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania");
f) spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany
pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo
poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita
a dôvernosť")
IV. Proces nakladania s osobnými údajmi
1. Ukladané sú iba registračné údaje bez identifikačných údajov, napr. názov internetového
poskytovateľa, internetová stránka, z ktorej ste navštívili našu internetovú stránku alebo názov
požadovaného súboru. Údaje uvedené v predchádzajúcej vete neumožňujú identifikáciu osoby a sú
využívané len pre zlepšenie nami poskytovaných služieb.
2. Osobné údaje sú vyžadované počas procesu tvorby objednávky alebo pri registrácii osobného
zákazníckeho účtu alebo pri objednávke nášho newsletteru. Tieto informácie nám poskytujete
dobrovoľne. Uvedené údaje používame bez Vášho predchádzajúceho súhlasu výlučne k vybaveniu
Vašej objednávky. Po kumulatívnom splnení dvoch podmienok - úplnej realizácii objednávky
vyplývajúcej z uzatvorenej kúpnej zmluvy na internete a po úplnom zaplatení kúpnej ceny - budú
osobné údaje zablokované pre ďalšie použitie a k ich likvidácii dôjde po uplynutí daňovej a zákonnej
lehoty, pokiaľ ste nedali výslovný súhlas k ďalšiemu využitiu Vašich osobných dát.
3. Likvidáciu osobných údajov vykonáme bez zbytočného odkladu vtedy, keď ako dotknutá osoba
uplatníte námietku podľa § 28 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len
„Zákon o ochrane osobných údajov").
4. Pri prihlásení sa k odberu newslettera vyžadujeme emailovú adresu, ktorú ďalej využívame na
marketingové účely, a to do tej doby, kým túto službu nezrušíte. Pokiaľ chcete zrušiť zasielanie
newslettera, využite, prosím, odkaz v pätičke newslettera alebo zašlite krátku správu prostredníctvom
emailu na adresu avalan@avalan.eu , alebo poštou na vyššie uvedenú poštovú adresu.
5. Osobné údaje odovzdávame iba našim zmluvným distribučným partnerom za účelom dodania
objednaného tovaru. Pri platbe v našom e-shope odovzdávame dáta o platbe spracovateľskej banke.
V. Využívanie Cookies a externých prepojení
Na webových stránkach používame cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sú Vaším
prehliadačom ukladané na Vašom počítači. Nástroje cookies využívame preto, aby sme mohli
prispôsobiť obsah Vašim preferenciám a sprístupniť Vám určité funkcie našich webových stránok.
Používame dva druhy súborov cookies - dočasné a trvalé. Dočasné cookies (tzv. Session cookies) sú
po ukončení Vašej návštevy automaticky zmazané. Na niektorých miestach používame trvalé cookies
(tzv. Persistent cookies), ktoré zostávajú na zariadení používateľa uložené a ktoré nám alebo našim
partnerom umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri opätovnom otvorení našej webovej stránky.
Vo Vašom prehliadači si môžete nastaviť parametre pre užívanie súborov cookies. Môžete si tak
vybrať, či sa vám objaví hlásenie o dostupnosti súborov cookies s tým, že sa môžete v jednotlivých
prípadoch rozhodnúť, či súbor prijmete alebo nie, prípadne môžete odmietnuť všetky cookies. V
prípade odmietnutia cookies si Vás dovoľujeme upozorniť, že funkčnosť našich webových stránok
môže byť obmedzená.
VI. Práva dotknutej osoby
1. Vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané
2. Vyžadovať informáciu o zdroji, z ktorého sme získali Vaše údaje na spracúvanie
3. Vyžadovať zoznam Vašich údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
4. Vyžadovať likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
5. Vyžadovať likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona
6. Právo požadovať od poskytovateľa resp. sprostredkovateľov prístup ku svojim osobným údajom
7. Právo na opravu osobných údajov
8. Právo na vymazanie osobných údajov
9. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
10. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
11. Právo na odvolanie súhlasu
12. Právo na podanie sťažností dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.
V prípade otázok týkajúcich sa zisťovania, spracovania a využívania Vašich osobných údajov, pre
zdôvodnenie, zablokovanie, či vymazanie Vašich otázok, ako aj odvolanie doteraz udelených
súhlasov sa obráťte na: avalan@avalan.eu
VII. Záverečné ustanovenia
1. V zmysle § 22 Zákona o ochrane osobných údajov zachovávame mlčanlivosť o údajoch, ktoré
spracúvame, pričom naša povinnosť trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Naša
povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v
trestnom konaní podľa osobitného zákona.
2. Prevádzkovateľ portálu spracováva osobné údaje podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady a ich nové znenie umiestniť
na webovú adresu www.avalan.eu
4. Tento dokument nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.06.2018. V Bratislave dňa 31.5.2018, AVALAN s.r.o.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovú adresu avalan@avalan.eu

GDPR
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY