GDPR

GDPR

Ochrana osobných údajov pri ich spracúvaní

Obchodné meno: AVALAN s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Mlynské nivy 54, 821 09 Bratislava, Slovensko

Miesto podnikania: Mlynské nivy 54, 821 09 Bratislava, Slovensko

IČO: 51748045

IČ DPH: SK 2120770630

I. Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť AVALAN s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 54, 821 09 Bratislava, Slovensko, IČO: 51748045, platca DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34438/S (ďalej len „Predávajúci" a „Spracovateľ osobných údajov") vydáva tento dokument na ochranu osobných údajov pri ich pracovaní, je dodávateľom a zároveň poskytovateľom služieb umiestnených na webovej stránke www.avalan.eu (ďalej len „Webová stránka").

2.Tento dokument slúži na poskytnutie podrobných informácií o spôsobe nakladania s osobnými údajmi klientov a ďalších dotknutých osôb.

3.Webové stránky je možné navštíviť aj bez uvedenia osobných údajov. Osobné údaje v mene prevádzkovateľa ukladá a tiež zabezpečuje ich prenos ako sprostredkovateľ - spoločnosť AVALAN s.r.o. so sídlom Obrancov mieru 392/84A, Banská Štiavnica, IČO: 51748045, platca DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34438/S

 

II. Pojmy

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe

Prevádzkovateľ je právnická osoba ako subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa

Účel a právny základ spracovania osobných údajov- Právny základ pre spracovanie osobných údajov je najmä súhlas dotknutej osoby. Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie on-line nástrojov na www.avalan.eu pre objednávanie tovaru, objednávanie doplnkových služieb a registráciu na portáli www.avalan.eu. Prevádzkovateľ na základe súhlasu dotknutej osoby a za vyššie uvedeným účelom je oprávnený osobné údaje uvedené v registračnom formulári spracovávať na vymedzený účel.

Rozsah spracovávania osobných údajov – osobné údaje sa spracovávajú v rozsahu poskytnutom dotknutými osobami prostredníctvom registračných a kontaktných formulárov, ktoré dotknuté osoby dobrovoľne poskytli na zabezpečenie účelu ich zhromažďovania. Ďalej prevádzkovateľ z webovej stránky www.avalan.eu môže zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto portáli.

Doba uchovávania osobných údajov – prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, pre ktorý boli osobné údaje zhromaždené a to je 1 rok od posledného prihlásenia registrovaného užívateľa, následne anonymizované a ďalej využívané na štatistické účely a na účtovné a daňové účely.

 

III. Základné zásady používané pri spracovaní osobných údajov

Osobné údaje musia byť:

a) spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť");

b) získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie účelu");

c) primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov");

d) správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť")

e) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania");

f) spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť")

 

IV. Proces nakladania s osobnými údajmi

1. Ukladané sú iba registračné údaje bez identifikačných údajov, napr. názov internetového poskytovateľa, internetová stránka, z ktorej ste navštívili našu internetovú stránku alebo názov požadovaného súboru. Údaje uvedené v predchádzajúcej vete neumožňujú identifikáciu osoby a sú využívané len pre zlepšenie nami poskytovaných služieb.

2. Osobné údaje sú vyžadované počas procesu tvorby objednávky alebo pri registrácii osobného zákazníckeho účtu alebo pri objednávke nášho newsletteru. Tieto informácie nám poskytujete dobrovoľne. Uvedené údaje používame bez Vášho predchádzajúceho súhlasu výlučne k vybaveniu Vašej objednávky. Po kumulatívnom splnení dvoch podmienok - úplnej realizácii objednávky vyplývajúcej z uzatvorenej kúpnej zmluvy na internete a po úplnom zaplatení kúpnej ceny - budú osobné údaje zablokované pre ďalšie použitie a k ich likvidácii dôjde po uplynutí daňovej a zákonnej lehoty, pokiaľ ste nedali výslovný súhlas k ďalšiemu využitiu Vašich osobných dát.

3. Likvidáciu osobných údajov vykonáme bez zbytočného odkladu vtedy, keď ako dotknutá osoba uplatníte námietku podľa § 28 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov").

4. Pri prihlásení sa k odberu newslettera vyžadujeme emailovú adresu, ktorú ďalej využívame na marketingové účely, a to do tej doby, kým túto službu nezrušíte. Pokiaľ chcete zrušiť zasielanie newslettera, využite, prosím, odkaz v pätičke newslettera alebo zašlite krátku správu prostredníctvom emailu na adresu avalan@avalan.eu, alebo poštou na vyššie uvedenú poštovú adresu.

5. Osobné údaje odovzdávame iba našim zmluvným distribučným partnerom za účelom dodania objednaného tovaru. Pri platbe v našom e-shope odovzdávame dáta o platbe spracovateľskej banke.

 

V. Využívanie Cookies a externých prepojení

Na webových stránkach používame cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sú Vaším prehliadačom ukladané na Vašom počítači. Nástroje cookies využívame preto, aby sme mohli prispôsobiť obsah Vašim preferenciám a sprístupniť Vám určité funkcie našich webových stránok. Používame dva druhy súborov cookies - dočasné a trvalé. Dočasné cookies (tzv. Session cookies) sú po ukončení Vašej návštevy automaticky zmazané. Na niektorých miestach používame trvalé cookies (tzv. Persistent cookies), ktoré zostávajú na zariadení používateľa uložené a ktoré nám alebo našim partnerom umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri opätovnom otvorení našej webovej stránky.

Vo Vašom prehliadači si môžete nastaviť parametre pre užívanie súborov cookies. Môžete si tak vybrať, či sa vám objaví hlásenie o dostupnosti súborov cookies s tým, že sa môžete v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či súbor prijmete alebo nie, prípadne môžete odmietnuť všetky cookies. V prípade odmietnutia cookies si Vás dovoľujeme upozorniť, že funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená.

 

VI. Práva dotknutej osoby

1. Vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané
2. Vyžadovať informáciu o zdroji, z ktorého sme získali Vaše údaje na spracúvanie
3. Vyžadovať zoznam Vašich údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
4. Vyžadovať likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
5. Vyžadovať likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
6. Právo požadovať od poskytovateľa resp. sprostredkovateľov prístup ku svojim osobným údajom
7. Právo na opravu osobných údajov
8. Právo na vymazanie osobných údajov
9. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
10. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
11. Právo na odvolanie súhlasu
12. Právo na podanie sťažností dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade otázok týkajúcich sa zisťovania, spracovania a využívania Vašich osobných údajov, pre zdôvodnenie, zablokovanie, či vymazanie Vašich otázok, ako aj odvolanie doteraz udelených súhlasov sa obráťte na: avalan@avalan.eu

VII. Záverečné ustanovenia

1. V zmysle § 22 Zákona o ochrane osobných údajov zachovávame mlčanlivosť o údajoch, ktoré spracúvame, pričom naša povinnosť trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Naša povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona.

2. Prevádzkovateľ portálu spracováva osobné údaje podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady a ich nové znenie umiestniť na webovú adresu www.avalan.eu.

4. Tento dokument nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.06.2018. V Bratislave dňa 31.5.2018, AVALAN s.r.o.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovú adresu avalan@avalan.eu.