Všeobecné obchodné podmienky

AVALAN s.r.o.
Obchodné meno: AVALAN s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovensko
Miesto podnikania: Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovensko
IČO: 51748045
IČ DPH: SK 2120770630
I. Úvodné ustanovenia
1. Spoločnosť AVALAN s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava,
Slovensko , IČO: 51748045, platca DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 150529/B (ďalej len „Dodávateľ, Zhotoviteľ alebo Prevádzkovateľ
webovej stránky") vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), je dodávateľom
a zároveň poskytovateľom služieb umiestnených na webovej stránke www.avalan.eu (ďalej len „Webová
stránka").
2. Dodávateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a
povinnosti Dodávateľa a Klientov pri dodávaní Tovaru, poskytovaní a využívaní služieb Dodávateľa.
VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzavretej medzi Klientom a Dodávateľom a sú záväzné
pre všetkých používateľov Služieb a kupujúcich. VOP nie sú záväzné, ak sa v písomnej zmluve dohodne
Dodávateľ s Klientom na iných podmienkach. V prípade konfliktu medzi VOP Dodávateľa a VOP
Klienta, berie Klient na vedomie, že VOP Dodávateľa majú prednosť.
3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa použijú aj pre prípad, ak je objednávka vytvorená fyzicky v
mieste podnikania Dodávateľa, s výnimkou ustanovení špecifických pre zmluvy uzatvorené na diaľku.
4.Pojmy pre účely VOP a pre vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu medzi Dodávateľom a Klientom sú
definované nasledovným spôsobom:
Objednávateľ/ Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby
poskytované Dodávateľom, alebo kupuje Tovar od Dodávateľa. Objednávateľom a Klientom sa rozumie
ten istý subjekt, avšak v inom časovom rozmedzí.
Objednávateľ je osoba v čase objednania služby alebo Tovaru u Dodávateľa, momentom vzniku zmluvy
medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa Objednávateľ stáva Klientom.
Klient-nepodnikateľ/Spotrebiteľ je fyzickou osobou, ktorá využíva služby alebo kupuje od dodávateľa
Tovar z pozície spotrebiteľa.
Klient-podnikateľ je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva služby alebo kupuje od
dodávateľa Tovar na podnikateľské účely. Právnická osoba, ktorej primárnym účelom nie je podnikanie,
je pre účely týchto VOP považovaná za Klienta-podnikateľa.
Služby predstavujú produkty, ktoré Dodávateľ poskytuje.
Tovar predstavujú materiálne výrobky, ktoré je Dodávateľ schopný fyzicky dodať Klientovi.
Cena Tovaru alebo služby je záväzná odplata, ktorú sa Klient zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za
konkrétny Tovar alebo službu.
Webová stránka je internetová stránka/internetový obchod prevádzkovaný Dodávateľom, kde sú
zverejnené fotografie Tovaru, jeho cena, popis a ďalšie vlastnosti nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej
zmluvy.
Dodanie Tovaru znamená odovzdanie Tovaru na prepravu.
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99
Bratislava.
II. Zásady ochrany osobných údajov
1. Dodávateľ sa zaväzuje používať poskytnuté osobné údaje iba za tým účelom, za akým s ich
spracovaním Klient súhlasil.
2. Osobné údaje Klientov sú spracovávané za účelom vystavenia faktúry alebo iného účtovného dokladu,
za účelom archivácie, za účelom štatistickej analýzy ekonomických potrieb klientov a za účelom
vymáhania pohľadávky za Klientom.
3. Dodávateľ si vyhradzuje právo ponechať si osobné údaje Klienta v prípade vzniku pohľadávky za
Klientom a právo postúpiť ich tretej osobe za účelom vymáhania pohľadávky.
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť Klientom daný vopred.
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely musí byť daný samostatne.
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať a to písomnou formou na adresu
spoločnosti.
III. Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu
1. Vytvorenie záväznej objednávky je možné bez registrácie, alebo s registráciou. Registrácia sa
uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si Klient
vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je
povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím osobám/subjektom.
Klient je zodpovedný za stratu/zneužitie svojich prihlasovacích údajov.
2. Tovar Dodávateľa sa objednáva prostredníctvom webovej stránky, na základe písomnej (e-mail),
osobnej alebo telefonickej objednávky Klienta
3. Objednávka musí obsahovať minimálne:
-Meno, Priezvisko alebo Obchodné meno Objednávateľa/Klienta a jeho právnu formu,
-Fakturačnú adresu, prípadne aj doručovaciu adresu Klienta, ak je iná ako fakturačná,
-IČO, DIČ a/alebo IČ DPH Klienta podnikateľa,
-Kontaktné údaje Klienta (telefón, e-mail),
-Druh a množstvo objednaného Tovaru,
-Informáciu o spôsobe platby a doručenia
4. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Webovej stránky alebo listovou zásielkou alebo
faxom alebo e-mailom alebo telefonickým alebo osobným rozhovorom) objednávky Dodávateľom.
Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Od momentu
potvrdenia objednávky Dodávateľom beží 10-dňová lehota na dodanie Tovaru, v prípade ak je Tovar na
sklade. Ak Tovar nie je na sklade, Dodávateľ má 30 dní na dodanie Tovaru Klientovi. Ak Tovar nie je na
sklade, Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že nemá v úmysle v dohľadnej dobe
objednaný Tovar naskladniť. V takom prípade Dodávateľ o tom upovedomí Klienta.
5. Dodávateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného
súhlasu zmluvných strán.
IV. Osobitné ustanovenia o poskytovaní služieb
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia
objednávky Poskytovateľom služby.
2. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
Písomnou dohodou zmluvných strán.
Vypovedaním Zmluvy Dodávateľom, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje
povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP.
3. Písomná výpoveď Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane poštou alebo mailom na jej adresu
uvedenú v registrácii alebo na doručovaciu adresu, o ktorej má druhá strana vedomosť. Dodávateľ si
vyhradzuje právo stanoviť odstupné, ak Klient predčasne ukončí zmluvu inak ako dohodou. Odstupné je
stanovené vo výške 300 eur pre Klientov-podnikateľov. Pre Klientov-nepodnikateľov je odstupné
stanovené ako 1/5 z ceny poskytovanej služby.
V. Cena Tovaru a Služieb a platobné podmienky
1. Cena Služby alebo Tovaru je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň
objednania Služby alebo Tovaru. O prípadnej zmene ceny Tovaru alebo Služby zo strany Dodávateľa sa
Klient dozvie pred dodaním. V prípade navýšenia ceny Klient musí túto zmenu ceny odsúhlasiť.
2. Dodávateľ si vyhradzuje právo sprístupniť Cenník vybraných Tovarov a Služieb len registrovaným
Klientom.
3. Klient môže danú Tovar uhradiť faktúrou a prostredníctvom cardpay*. Ak je Tovar odoslaný
Dodávateľom na dobierku, Cenu za objednaný Tovar je Klient povinný uhradiť prepravcovi pri preberaní
Tovaru. Ak je Tovar odosielaný obyčajnou poštou, Klient je povinný uhradiť cenu Tovaru spolu s
poštovným vopred na bankový účet Dodávateľa.
4. Faktúra (daňový doklad) je doručená Klientovi buď prostredníctvom e-mailovej schránky alebo je
súčasťou balíka, v ktorom sa nachádza Tovar.
5. Dodávateľ je oprávnený požadovať úhradu ceny pred dodaním Tovaru alebo Služby pri každom
spôsobe dodania (okrem dobierky).
6. Poštovné je povinný uhradiť Klient.
7. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik
pohľadávky Dodávateľ voči Klientovi, je Klient povinný uplatniť písomne u Dodávateľ a to do 7 dní odo
dňa, keď mu bola faktúra doručená.
8. Klient berie na vedomie, že v prípade neuhradenia splatnej faktúry si môže Dodávateľ uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za každý deň omeškania platby (p.d.) Toto ustanovenie nemá vplyv na
ostatné sankcie. Následne bude klientovi odobratá možnosť kupovania tovaru na faktúry a povolené budú
len predfaktúry.
9. V prípade ak klient neuhradí vystavenú faktúru do 5 dní po splatnosti, dodávateľ si vyhradzuje právo
zadržať licencie, ktoré sú potrebné pre funkčnosť kamerového systému.
10. Dodávateľ si vyhradzuje právo na žiadanie tovaru späť v prípade ak je faktúra viac ako 14 dní po
splatnosti. Klient medzi tým dostane od dodávateľa dve upomienky.
11. Dodávateľ si vyhradzuje právo o informovaní koncového zákazníka o možnosti odobratia licencií až
do úplného zaplatenia celej dodávky tovaru, prípadne sprístupnenia objektu za účelom odobratia tovaru.
12. Dodávateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť zľavy z koncových cien, pokiaľ je Odberateľ v omeškaní
s platbami a bola mu poslaná prvá upomienka. Toto právo si vyhradzuje aj na potvrdené objednávky
dodávateľom v čase keď Odberateľ nebol v omeškaní s platbami ako aj na nové objednávky.
VI. Ustanovenia týkajúce sa predaja Tovaru
1. Dodávateľ ako Predávajúci má povinnosť dodať objednaný Tovar Klientovi (Kupujúcemu) riadne a
včas, štandardne je doba dodania Tovaru 10 dní, ak je Tovar na sklade. Ak je potrebné ho objednať na
žiadosť Klienta, doba dodania Tovaru sa predlžuje o dobu potrebnú na dodanie Tovaru na sklad
Dodávateľa, o čom bude Klient informovaný.
2. Klient ako Kupujúci je povinný objednaný Tovar prevziať a zaplatiť jeho kúpnu cenu takým spôsobom,
aby Dodávateľovi nevznikli dodatočné náklady (napr. neprevzatie dobierky a podobne).
3. Spôsob prevzatia a úhrady Tovaru si zvolí Klient pri objednávaní Tovaru na Webovej stránke
Dodávateľa.
4. V prípade nespokojnosti Klienta s vlastnosťami Tovaru, je Klient povinný držať sa Reklamačného
poriadku.
5. Klient berie na vedomie, že za Tovar po odovzdaní na prepravu je zodpovedný prepravca. Prebratím
Tovaru Klient potvrdzuje, že balík preberá tak ako stojí a leží, a že si z prípadného poškodenia balíka
bude uplatňovať svoje práva voči prepravcovi.
6. Záručná doba trvá 24 mesiacov, ak je Klientom Spotrebiteľ. Ak je Klientom podnikateľ, záručná doba
je 12 mesiacov alebo podľa dohody. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia Tovaru Klientom.
7. Klient-podnikateľ môže vrátiť Tovar bez udania dôvodu, ale len v prípade, že sa s Dodávateľom na
tejto možnosti písomne dohodol pri Objednávke Tovaru. Vrátenie Tovaru je možné uplatniť len do 3
mesiacov od dodania Tovaru. Dodávateľ si v tomto prípade vyhradzuje právo na odstupné vo výške 20%
z ceny Tovaru. Vrátený Tovar musí byť v pôvodnom balení, nepoužívaný a bez poškodenia.
8. Spotrebiteľ môže vrátiť tovar do 14-tich dní bez udania dôvodu na adresu miesta podnikania
spoločnosti (Mlynské Nivy 54, 821 09 Bratislava).
VII. Zodpovednosť za škodu
1. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Dodávateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb
uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky Klient uspokojí a Dodávateľa v
celom rozsahu odškodní.
2. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť
používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát, ak je na vine Klient
alebo tretia osoba.
3. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla
neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v
dôsledku takého zneužitia.
4. Dodávateľ nezodpovedá za použitie Tovaru na iné, než zákonom dovolené účely.
VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje
Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny
nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
2. Všetky vzťahy neupravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sú upravené v samostatnej
zmluve medzi Dodávateľom a Klientom, ak ich zmluva neupravuje, riadia sa platnými právnymi
predpismi SR, teda:
A.zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
B.zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
C.zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
D. zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (platí len pre Klientov-
podnikateľov)
E. zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
F. zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení
-nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
-Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť
iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.
-Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení).
-V prípade ak sa v zmluvnom vzťahu medzi Dodávateľom a Klientom vyskytne cudzí prvok, má sa za to,
že si zmluvné strany zvolili právny poriadok Slovenskej republiky ako rozhodné právo, a súd Slovenskej
republiky ako súdny orgán príslušný pre rozhodovanie sporu.
-Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 06.04.2023
V Bratislave dňa 31.5.2018, AVALAN s.r.o.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú duševným vlastníctvom spoločnosti AVALAN s.r.o. a sú chránené autorským zákonom.
*viac informácii ohľadom cardpay sa dočítate na:
https://moja.tatrabanka.sk/cgi-bin/e-commerce/start/help?type=cardpay_vbv_help&lang=sk alebo
https://www.mastercard.us/en-us/consumers/payment-technologies/securecode.html

GDPR
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY